วัฒนธรรมชายเป็นใหญ่ ใครใคร่ได้ก็เสีย ใครใคร่เสียก็เสีย | ตารางวิเคราะห์ผลกระทบจากวัฒนธรรมชายเป็นใหญ่ ทั้งดี-ทั้งร้าย ทั้งชาย-ทั้งหญิง

วัฒนธรรมชาติเป็นใหญ่ คือการให้คุณค่ากับความเป็นชายว่าดีกว่าเพศอื่นๆ ซึ่งผมได้อธิบายไปแล้วเมื่อบทความก่อนหน้า ซึ่งความคิดความเชื่อดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อหลายๆภาคส่วนของสังคม หนึ่งในนั้นคือตัวบุคคลอย่างผู้ชายและผู้หญิง ซึ่งวัฒนธรรมชายเป็นใหญ่มองว่าคือเพศหลักของสังคม(แต่ผู้ชายหลักกว่าผู้หญิง)อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ Continue reading